Vieraskynä: Museokauppakonsepti hahmottuu - pilotointi on käynnistetty

Turun taidemuseon museokauppa toimii yhteisissä tiloissa kahvilan kanssa. Kuva: Mikko Tapanainen

Neljännessä Euro enemmän -hanketta käsittelevässä blogissaan Simigroup Oy:n Mikko Tapanainen kertoo hankkeen pilotointivaiheen valmisteluista, työn aloittamisesta museoiden kanssa sekä museokauppakonseptin kehittymisestä.


Pilotointivaiheen museot ovat selvillä

Euro enemmän -hankkeen seuraava vaihe eli pilotointi on käynnistetty lokakuussa 2018. Sen edetessä testataan valmisteilla olevan museokauppakonseptin elementtejä neljässä museossa: Arkkitehtuurimuseossa, Tekniikan Museossa, Museokeskus Vapriikissa ja Turun taidemuseossa.

Valitut museot ja niiden lähtötilanteet ovat kaikki hieman erilaisia. Vapriikin museokauppa on laaja, kymmenen museon valikoiman yhteinen kokonaisuus, jossa keskitymme muun muassa kaupan markkinointiin. Arkkitehtuurimuseon museokauppa vaihtaa sijaintia, ja samalla aulan toiminnallisuutta parannetaan. Tekniikan museolle rakentuu puolestaan pilotoinnin yhteydessä kokonaan uusi kauppa. Turun taidemuseon museokaupassa pohdimme muun muassa tuotteiden esillepanoa.


Mitä pilotoidaan, miten ja millaisella aikataululla?

Roolit ja työnjako on pilotoinnissa määritelty siten, että museot vastaavat mahdollisista investoinneista ja Euro enemmän -hanke tuo panoksenaan osaamisen, kontaktit ja joiltain osin myös ihan fyysisen tekemisen (esimerkiksi esillepanovaiheessa). Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä museoiden kanssa, sillä hyvä vuorovaikutus tuo aina esille parhaat ideat. Jokaisella pilottimuseolla on oma sisäinen projektiryhmänsä, joiden työtä pyrimme Euro enemmän -hankkeen tiimin - Aino-Marja Miettinen (Museokortti), Janne Tielinen (Suomen museoliitto) ja Mikko Tapanainen (Simigroup Oy) - osaamisella täydentämään, tukemaan ja ohjaamaan.

Olemme käyneet aloituskeskustelut jokaisen neljän museon kanssa. Arkkitehtuurimuseon ja Tekniikan museon kanssa olemme edenneet jo seuraavaan vaiheeseen, jossa suunnitellaan museokaupan tiloja ja niiden toteutusta museossa.

Pilotoitavat asiat olemme jakaneet neljään kokonaisuuteen 1) Tila ja kalusteet, 2) Tuotevalikoima ja hankinta, 3) Esillepano ja toteutus, 4) Markkinointi, koulutus ja lanseeraus. Nämä kokonaisuudet käydään läpi pilottimuseoiden kanssa, vaikkakin museoiden tarpeet vaihtelevat nykytilanteesta riippuen. Kokonaisuudet käydään läpi ylläkirjatussa järjestyksessä, koska esimerkiksi tilan ja kalusteiden osalta suunnittelu- ja toteutusaikaa tarvitaan enemmän kuin vaikkapa esillepanon osalta.

Pilotoinnin kokonaisaikataulu on seuraava:

Suunnitteluvaihe: lokakuu 2018 - tammikuu 2019
Toteutusvaihe: tammikuu 2019 - huhtikuu 2019
Pilotointi- ja seurantavaihe: toukokuu 2019 - syyskuu 2019
Analysointivaihe: elokuu 2019 - syyskuu 2019

Täydellisessä maailmassa etenisimme täsmälleen edellä kuvatun aikataulun mukaisesti. Koska jokainen museokauppa vaatii erilaisia toimenpiteitä, jotka tulee sovittaa myös museon omaan vuosikalenteriin, on jokaisen projektin edetessä varmasti tehtävä kompromisseja ja arvioitava tarpeita sekä tekemisiä uudelleen.


Tavoitteet vuodelle 2019 ja siitä eteenpäin

Päätavoitteena on, että varsinaisen huippusesongin alkuun mennessä (1.5.2019) kaikki neljä museokauppaa olisi viritetty niin hyvin, että pilotointi käynnistyy yhtäaikaisesti ja tuottaa tuloksia ja onnistumisia. Meidän pitäisi myös onnistua selvittämään parhaat toiminnallisuudet sekä keskeiset kehitettävät asiat. Pilotoinnissa saatujen kokemusten avulla voimme paremmin arvioida, millaiset ratkaisut museokaupoissa toimivat ja millaiset eivät. Optimoitavaa varmasti riittää, jotta opit ovat myös kaikkien museokauppojen käytettävissä viimeistään vuoden 2020 alusta alkaen.

Työn etenemisestä tiedotetaan koko pilotointijakson ajan. Parhaita käytäntöjä jaetaan kaikille museoille, jotta ne saadaan käyttöön niin pian kuin mahdollista. Jos museoilla on tarve uudistaa museokauppaansa hankkeen ollessa vielä käynnissä, ei pilottikauden päättymistä tarvitse odottaa, vaan oman prosessinsa voi käynnistää heti. Onhan tavoitteenamme lisätä myyntiä euro enemmän per kävijä jo vuoden 2021 loppuun mennessä. Sinne on yllättävän lyhyt aika.


Tulossa: Käsikirja ja koulutuksia

Hankkeessa tuotetaan käsikirja museokauppakonseptista. Sen ensimmäinen versio lanseerataan alkuvuonna 2019. Käsikirja on hankkeen keskeinen museokauppa-brändin laatu- ja ohjausdokumentti.

Käsikirjan laatiminen on vaatinut syventymistä, sillä kaikki museokaupat ovat erilaisia, eikä yhdenmukainen toteutus sovi kaikille. Museokauppojen toiminnassa on kuitenkin paljon yhteisiä elementtejä, joita virtaviivaistamalla voidaan parantaa muun muassa museokauppojen kannattavuutta, kehittää parhaita käytäntöjä ja työntekijöiden osaamista sekä saavuttaa kaupan eri osa-alueilla esimerkiksi hankinnallisia etuja. Julkaisun jälkeen käsikirjaa päivitetään muun muassa pilotoinnin tulosten arvioinnin mukaan ensi vuoden aikana. Konseptia pidetään siten myös jatkuvasti ajan tasalla.

Muistutuksena vielä, että hankkeen ensimmäisen, Tampereella 3.10.2018 järjestetyn seminaarin puheenvuoroihin voi palata vielä Suomen museoliiton Youtube-kanavalla. Saadun palautteen perusteella museokaupan kehittämisen foorumeille on ollut tilausta. Hankkeen järjestämät seminaarit saavat jatkoa vuoden 2019 helmikuussa. Olkaa kuulolla!


Mikko Tapanainen, KTM
Kirjoittaja on kaupan ja palveluiden kehittämisen asiantuntija ja työskentelee kaupan kehittäjänä Simigroup Oy:ssä.
 
  

NÄKÖKULMA / 5.12.2018

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin